قیمت

نوعطرفنام سایزابعاد فایلتیراژتحویلقیمت (تومان)
کارت ویزیت سلفون براقیک روویزیتی8.5 × 4.810003 روز کاری82,000
کارت ویزیت سلفون براقدو روویزیتی8.5 × 4.810005 روز کاری95,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگردیک رولمینتی9 × 610003 روز کاری119,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرددو رولمینتی9 × 610003 روز کاری126,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرددو رولمینتی9 × 65003 روز کاری98,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تختیک رولمینتی9 × 610003 روز کاری119,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تختدو رولمینتی9 × 610003 روز کاری126,000
کارت ویزیت یووی براقیک روویزیتی 8.5 × 4.810007 روز کاری80,000
کارت ویزیت یووی براقدو روویزیتی 8.5 × 4.810007 روز کاری90,000
کارت ویزیت سلفون ماتیک روویزیتی 8.5 × 4.810002 روز کاری87,000
کارت ویزیت سلفون ماتدو روویزیتی 8.5 × 4.810002 روز کاری100,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگردیک رولمینتی9 × 610003 روز کاری119,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرددو رولمینتی9 × 610003 روز کاری126,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرددو رولمینتی9 × 65003 روز کاری98,000